...Witamy w FireFrog Media...

Ogłaszamy konkurs na wybór dostawcy w zakresie specjalistycznych zasobów osobowych.

Opis przedmiotu zakupu: przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy ramowej na usługi wynajmu specjalistycznej kadry w okresie realizacji projektu. Zakres prac, wymagany skład osobowy oraz czas realizacji poszczególnych zadań będzie każdorazowo określany w zamówieniu.

Kryteria oceny ofert: cena dnia roboczego 80% oceny, doświadczenie oferenta 20% oceny (doświadczenie będzie oceniane na podstawie liczby zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze eksploracji danych (wymagane jest podanie szczegółów dotyczących zrealizowanych projektów) oraz liczby publikacji naukowych w tym obszarze)

Termin składania ofert: 10 stycznia 2013

Wszelkie koszty ponoszone przez oferentów w związku z przygotowaniem ofert obciążają oferentów. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie lub nie wybrać żadnego oferenta.

Dalsze szczegóły, w tym lista wymaganych profili pracowników, dostępne są w dokumencie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia", który zostanie udostępniony po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, której wzór dostępny jest pod adresem http://www.fire-frog.pl/WzorNDA.doc oraz http://www.fire-frog.pl/WzorNDA.pdf.

UWAGA: sposób zawarcia umowy o zachowaniu poufności opisany jest w §8 - prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.