...Witamy w FireFrog Media...

Ogłaszamy konkurs na wybór podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych.

Opis przedmiotu zakupu: szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w toku przygotowań wniosku o dofinansowanie, natomiast przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Spółka planuje zawrzeć warunkową umowę o współpracy z wybranym podmiotem.

Oferty należy składać w formie elektronicznej (na adres: JLIB_HTML_CLOAKING) lub papierowej w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie 26 kwietnia 2012 roku. Oferty muszą być ważne co najmniej do dnia 15 maja 2012 roku. W ofercie należy:

 • Opis potencjału poprzez podanie:
  • opisu potencjału kadrowego
  • opisu przeprowadzonych badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach
  • wykazu publikacji pracowników
  • wykazu patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań
  • opisu aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • Zobowiązanie do zachowania wszelkich informacji związanych z projektem w poufnościUstalone kryteria wyboru wykonawcy obejmują:

 • Doświadczenie i potencjał oferenta (rozumiany jako liczba pracowników naukowych, liczba przeprowadzonych badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach, liczba publikacji pracowników, liczba patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, adekwatna aparatura naukowo-badawczej i wyposażenie umożliwiające prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych) - 100%

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

 • Zbiory rozmyte

  W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

 • Eksploracja danych

  Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

 • Funkcja podobieństwa

  Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.