...Witamy w FireFrog Media...

Oferty zostały otrzymane, trwa proces wyboru dostawcy.

W chwili obecnej Spółka poszukuje podwykonawcy, który zaprojektuje „pakiet startowy”. Celem tego pakietu jest dostarczenie użytkownikom VIP jakichś przedmiotów, które będą kojarzyły się z powstającym systemem (ew. będą rozdawane na konferencjach). Pakiet powinien zatem składać się co najmniej z:

 • Przedmiotu, który będzie miał za zadanie stać się częścią otoczenia odbiorcy (przykładowo takimi przedmiotami są: podkładka, pendrive, breloczek itd.)
 • Opakowania mogącego pomieścić powyższy przedmiot oraz niewielką książeczkę z informacjami o projekcie
 • Na opakowaniu powinno być przewidziane miejsce na znaki UE i informacje o projekcie

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy komplet plików pozwalających na produkcję pakietu startowego przez Zamawiającego, a także przeniesie prawa autorskie do projektu na Zamawiającego, celem rejestracji jako zastrzeżony znak towarowy Zamawiającego.

 • Kryteria oceny ofert:
  • proponowana cena projektu 80% oceny
  • ocena doświadczenie oferenta 20% oceny (doświadczenie będzie oceniane na podstawie przedstawionych podobnych projektów)
 • Termin składania ofert: 05 sierpnia 2014 r
 • Wymagana ważność oferty: 31 października 2014 r
 • Opis przedmiotu zakupu: jest zawarcie umowy ramowej na zaprojektowanie pakietu startowego dla klientów VIP
 • W ofercie należy zobowiązać się do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących projektu i Zamawiającego.

Pytania można kierować drogą mailową na adres JLIB_HTML_CLOAKING.

W chwili obecnej Fire Frog Media sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z §12 ust 27 umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju „Projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł., podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Audyt powinien zostać rozpoczęty nie później niż przed zrealizowaniem 80 % planowanych kosztów związanych z Projektem i zakończony przed złożeniem wniosku o płatność końcową.” Opis przedmiotu zakupu: przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy na realizację Audytu zgodnie z wymogami umowy z NCBiR oraz przepisami ustawy. Audyt ma zostać wykonany w siedzibie Zamawiającego (zamawiający nie przewiduje dostarczania dokumentacji do innej lokalizacji). Audyt obejmie 13 wniosków o płatność obejmujących łącznie około 100 dokumentów księgowych (wraz z dokumentami powiązanymi).

Oferty należy składać w formie elektronicznej (na adres: JLIB_HTML_CLOAKING) lub papierowej w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie 27 marca 2014 roku. Oferty muszą być ważne co najmniej do dnia 31 lipca 2014 roku. W ofercie należy podać:

 • Opis potencjału poprzez podanie:
  • opisu potencjału kadrowego zdolnego do realizacji Audytu
  • podanie listy referencyjnej projektów realizowanych w analogicznym programie i podlegających Audytowi na tych samych zasadach
 • Zobowiązanie do zachowania wszelkich informacji związanych z projektem w poufności
 • Cenę całkowitą
 • Zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do końca 09.2014

Ustalone kryteria wyboru wykonawcy obejmują:

 • Doświadczenie i potencjał oferenta (rozumiany jako realizacja co najmniej jednego audytu zgodnie z wymogami umowy z NCBiR w ramach programu PO IG 1.4) – 30%
 • Cena (oferent proponujący najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów, kolejne oferty otrzymają punkty proporcjonalnie do proponowanej ceny) – 70%

 

Pytania można kierować drogą mailową na adres JLIB_HTML_CLOAKING.

Oferty zostały otrzymane, trwa proces wyboru dostawcy.

Oferty zostały otrzymane - trwa wybór dostawcy.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

 • Zbiory rozmyte

  W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

 • Eksploracja danych

  Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

 • Funkcja podobieństwa

  Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.